Påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed til Botilbuddet Søndersø. | Botilbud Søndersø
+45 9678 0056


Påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed til Botilbuddet Søndersø.

Vi, i EKKOfonden, tager et påbud alvorlig.

Vi har gennemgået vores procedurer og rutiner for dokumentation af medicinhåndtering og sundhedsfaglige data, som lever op til krav for dette. Vi har kvalitetsudviklet vores nuværende omsorgssystem, så der let kan skabes et overblik og en systematisk udsøgning af sundhedsfaglige data, som kan udføres af alle vore medarbejdere.

Ligesom EKKOfondens sundhedsfaglige team, i samarbejde med egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, har kvalitetssikret vores sundhedsfaglige instrukser.

Vi ser frem til et genbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed mhp. ophævelse af påbuddet.

 

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. maj 2019 givet påbud til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, om at sikre tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og implementering af fyldestgørende instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden:

1) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder sikre dokumentation af det informerede samtykke fra den 21. maj 2019.

2) at sikre udarbejdelse og implementering af fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser for patienters behov for behandling i forhold til terminal behandling, aftaler med de behandlingsansvarlige læger og for sundhedsfaglig dokumentation inden den 4. juni 2019.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 10. december 2018 et varslet, reaktivt tilsyn med Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentation for tre patienter.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at journalføringen var mangelfuld, og at der manglede fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser.

I forhold til journalføring konstaterede styrelsen, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke var systematisk og overskuelig at orientere sig i. Det fremgik ikke af den elektroniske journal, at der forelå journalmateriale i papirform (blodsukkerværdier var angivet i skemaform på papir). Derudover indeholdt den sundhedsfaglige dokumentation ikke en systematisk oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser. Personalet orienterede sig udelukkende i et dokument fra den kommunale sagsbehandler, som behandlingsstedet modtog forud for patientens ophold på bostedet.

Derudover var aftalerne med de behandlingsansvarlige læger ikke dokumenteret i journalen, og personalet kunne ikke redegøre herfor.

Styrelsen konstaterede videre, at Botilbuddet Søndersø var begyndt at dokumentere vurderingen af de 12 sygeplejefaglige problemområder, men i alle stikprøver var de endnu ikke fyldestgørende. Problemområderne var ikke i alle journaler udfyldte eller opdaterede. Det er således styrelsens vurdering, at der manglede en systematisk implementering af dokumentationen af de 12 sygeplejefaglige problemområder.

Styrelsen konstaterede desuden, at der manglede dokumentation af patientens informerede samtykke. Personalet angav at de indhentede patientens samtykke, men dette kunne ikke genfindes i journalen.

I forhold til instrukser konstaterede styrelsen, at behandlingsstedet ikke havde en instruks for terminal behandling, selvom dette kunne være relevant for de patienter, som boede på behandlingsstedet. Styrelsen konstaterede i øvrigt, at personalet ikke fulgte den instruks, som fandtes om patienternes behov for behandling, idet de ikke dokumenterede aftalerne med lægen, som instruksen foreskrev.

Herudover konstaterede styrelsen, at instruksen for samarbejde med de behandlingsansvarlige læger ikke var fyldestgørende, idet den ikke indeholdt en beskrivelse af personalets opgaver med hensyn til den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning, samt behandling og kontrol af kroniske sygdomme.

Der manglede endvidere en fyldestgørende instruks for sundhedsfaglig dokumentation på Botilbuddet Søndersø, da den nuværende instruks manglede krav til indhold og systematik af den sundhedsfaglige dokumentation.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til journalføring og instrukser samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.

 

Påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed til Botilbuddet Søndersø.

Vi, i EKKOfonden, tager et påbud alvorlig.

Vi har gennemgået vores procedurer og rutiner for dokumentation af medicinhåndtering og sundhedsfaglige data, som lever op til krav for dette. Vi har kvalitetsudviklet vores nuværende omsorgssystem, så der let kan skabes et overblik og en systematisk udsøgning af sundhedsfaglige data, som kan udføres af alle vore medarbejdere.

Ligesom EKKOfondens sundhedsfaglige team, i samarbejde med egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, har kvalitetssikret vores sundhedsfaglige instrukser.

Vi ser frem til et genbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed mhp. ophævelse af påbuddet.

 

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. maj 2019 givet påbud til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, om at sikre tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og implementering af fyldestgørende instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden:

1) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder sikre dokumentation af det informerede samtykke fra den 21. maj 2019.

2) at sikre udarbejdelse og implementering af fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser for patienters behov for behandling i forhold til terminal behandling, aftaler med de behandlingsansvarlige læger og for sundhedsfaglig dokumentation inden den 4. juni 2019.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 10. december 2018 et varslet, reaktivt tilsyn med Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentation for tre patienter.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at journalføringen var mangelfuld, og at der manglede fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser.

I forhold til journalføring konstaterede styrelsen, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke var systematisk og overskuelig at orientere sig i. Det fremgik ikke af den elektroniske journal, at der forelå journalmateriale i papirform (blodsukkerværdier var angivet i skemaform på papir). Derudover indeholdt den sundhedsfaglige dokumentation ikke en systematisk oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser. Personalet orienterede sig udelukkende i et dokument fra den kommunale sagsbehandler, som behandlingsstedet modtog forud for patientens ophold på bostedet.

Derudover var aftalerne med de behandlingsansvarlige læger ikke dokumenteret i journalen, og personalet kunne ikke redegøre herfor.

Styrelsen konstaterede videre, at Botilbuddet Søndersø var begyndt at dokumentere vurderingen af de 12 sygeplejefaglige problemområder, men i alle stikprøver var de endnu ikke fyldestgørende. Problemområderne var ikke i alle journaler udfyldte eller opdaterede. Det er således styrelsens vurdering, at der manglede en systematisk implementering af dokumentationen af de 12 sygeplejefaglige problemområder.

Styrelsen konstaterede desuden, at der manglede dokumentation af patientens informerede samtykke. Personalet angav at de indhentede patientens samtykke, men dette kunne ikke genfindes i journalen.

I forhold til instrukser konstaterede styrelsen, at behandlingsstedet ikke havde en instruks for terminal behandling, selvom dette kunne være relevant for de patienter, som boede på behandlingsstedet. Styrelsen konstaterede i øvrigt, at personalet ikke fulgte den instruks, som fandtes om patienternes behov for behandling, idet de ikke dokumenterede aftalerne med lægen, som instruksen foreskrev.

Herudover konstaterede styrelsen, at instruksen for samarbejde med de behandlingsansvarlige læger ikke var fyldestgørende, idet den ikke indeholdt en beskrivelse af personalets opgaver med hensyn til den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning, samt behandling og kontrol af kroniske sygdomme.

Der manglede endvidere en fyldestgørende instruks for sundhedsfaglig dokumentation på Botilbuddet Søndersø, da den nuværende instruks manglede krav til indhold og systematik af den sundhedsfaglige dokumentation.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til journalføring og instrukser samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.